Fabric Description

Width: 170cm  |  Weight: 220g/m2  |  Fire Rating: BS EN 1021-1 Cigarette, BS 476 Part 7 Class 1

Divina green fabric

Kvadrat_Divina_3_984

Divina light green fabric

Kvadrat_Divina_3_966

Divina green fabric swatch

Kvadrat_Divina_3_956

Divina green fabric swatch

Kvadrat_Divina_3_944

yellow divina fabric swatch

Kvadrat_Divina_3_936

divina 922 fabric swatch

Kvadrat_Divina_3_922

Divina blue fabric swatch

Kvadrat_Divina_3_893

Divina fabric swatch

Kvadrat_Divina_3_886

Green fabric swatch

Kvadrat_Divina_3_876

Kvadrat_Divina_3_856

kvadrat divina 3 fabric swatch

Kvadrat_Divina_3_846

Kvadrat_Divina_3_836

Kvadrat_Divina_3_826

Kvadrat_Divina_3_793

Kvadrat_Divina_3_791

Kvadrat_Divina_3_782

Kvadrat_Divina_3_756

Kvadrat_Divina_3_742

Kvadrat_Divina_3_712

Kvadrat_Divina_3_696

Kvadrat_Divina_3_692

Kvadrat_Divina_3_691

Kvadrat_Divina_3_686

Kvadrat_Divina_3_684

Kvadrat_Divina_3_676

Kvadrat_Divina_3_671

Kvadrat_Divina_3_666

Kvadrat_Divina_3_662

Kvadrat_Divina_3_652

Kvadrat_Divina_3_636

Kvadrat_Divina_3_626

Kvadrat_Divina_3_623

Kvadrat_Divina_3_584

Kvadrat_Divina_3_562

Kvadrat_Divina_3_552

Kvadrat_Divina_3_542

Kvadrat_Divina_3_536

Kvadrat_Divina_3_526

Kvadrat_Divina_3_462

Kvadrat_Divina_3_444

Kvadrat_Divina_3_426

Kvadrat_Divina_3_384

Kvadrat_Divina_3_376

Kvadrat_Divina_3_356

Kvadrat_Divina_3_346

Kvadrat_Divina_3_334

Kvadrat_Divina_3_246

Kvadrat_Divina_3_236

Kvadrat_Divina_3_224

Kvadrat_Divina_3_191

Kvadrat_Divina_3_181

Kvadrat_Divina_3_173

Kvadrat_Divina_3_171

Kvadrat_Divina_3_154

Kvadrat_Divina_3_106